معرفی گروه توسعه بن دا

به صورت سنتی کسب و کار و درآمد شرکت های پیمانکاری و مدیریت پیمان وابستگی مستقیم به بودجه عمرانی دولت و الویتهای دولت در تعریف و واگذاری این پروژه ها دارد. اقتصاد دولتی ایران در دهه گذشته با چالش های بسیاری ناشی از مشکلات اقتصاد جهانی، اعمال تحریمهای جدید غرب و تشدید تحریم ها و سوء مدیریت دولتی مواجه بوده و هست.

حذف یا عدم تخصیص کافی و به موقع منابع دولتی به پروژه های عمرانی عملا بسیاری از این شرکت ها را با شرایط سخت و تهدید کننده و نامطمئن به آینده قرار داده است.

در گروه توسعه بن دا، ما اعتقاد داریم که توسعه پایدار یک فرآیند است که یک رویکرد جامع برای جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و محیطی را در برمی گیرد. هدف اصلی ما در تمام پروژه های ساخت و ساز، ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد یک تغییر مثبت در زمینه هایی است که در آن ما قصد داریم مداخله کنیم

حوزه های فعالیت
  • نفت و گاز و پتروشیمی
  • حمل و نقل ریلی
  • نیروگاه
  • انرژی های نو
  • پروژه های توسعه ای ساختمانی
  • بیوتکنولوژی
  • کشاورزی و آب